Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Covid 19 – dôležité informácie

Domov > Užitočné > Covid 19 – dôležité informácie

Covid 19 – dôležité informácie

Ak na tejto stránke nenájdete odpoveď na svoju otázku o aktuálnej prevádzke spoločnosti NEOPROT, môžete nás kontaktovať na čísle +421 915 739 747 alebo na adrese acerna@neoprot.sk.

 

Vážení klienti,

počas aktuálne platných obmedzení môžete naďalej navštevovať naše výdajne aj stále merné miesta ortopedických pomôcok NEOPROT na celom Slovensku. V prípade záujmu si môžete vopred vyžiadať potvrdenie o návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia na adrese sekretariat@neoprot.sk.

Pozor, nezabudnite pritom na povinnosť nosiť respirátor FFP2 vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

 

Úpravy otváracích hodín NEOPROT

Otváracie hodiny technických pracovísk priebežne meníme podľa aktuálnej situácie, preto vám odporúčame, aby ste si pred každou návštevou technického pracoviska overili jeho aktuálnu otváraciu dobu. Ak potrebujete ďalšie informácie o otvorených/zatvorených pracoviskách NEOPROTU, kontaktujte vedenie výrobného útvaru: 0915 739 747.

 

Návšteva ortopedického technika u vás, dohodnutie si presného termínu návštevy u nás. Účinnosť od 30. 3. 2020

Chceme v tomto ťažkom období pomáhať ako sa dá a preto neprestávame hľadať cesty, ako pre vás zabezpečiť potrebné ortopedické pomôcky profesionálnym a zároveň čo najbezpečnejším spôsobom.

Jednou z možností je návšteva technika u Vás doma, ak to povaha pomôcky umožňuje. Túto službu vám ponúkame v Bratislave, Nitre, Galante, Leviciach, Humennom, Trnave a v okolí uvedených miest. Samozrejmosťou je, že naši ortopedickí technici sú na návštevy u pacientov vybavení ochrannými rúškami, plášťami a rukavicami.

Ďalšou možnosťou je dohodnúť si presný termín a čas návštevy nášho technického pracoviska a eliminovať stretnutie s inými pacientami v čakárni.

Na obidve možnosti sa môžete informovať mailom na acerna@neoprot.sk alebo telefonicky na čísle +421 915 739 747.

Samozrejme, naďalej platí, že vás radi privítame na našich otvorených pracoviskách kedykoľvek v rámci otváracích hodín.

Vstup na pracoviská NEOPROT

Naše pracoviská sú dezinfikované a ortopedickí technici, ktorí sa vám budú venovať majú ochranné pomôcky. Podmienkou pre vstup na naše pracoviská pre vás je, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty a nemali príznaky respiračného ochorenia. Pozor, nezabudnite, že od 15. marca 2021 platí povinnosť používať respirátor FFP2  vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

 V čakárni a komunikačných priestoroch dodržiavajte od ostatných osôb odstup minimálne 2 m. Počet pacientov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 pacient na 25 m2 podlahovej plochy.

 

Opatrenia a organizačné zmeny v NEOPROTE s účinnosťou od 18. 3. 2020, aktualizované 25. 3. 2020, týkajúce sa styku s pacientmi a používateľmi ortopedických pomôcok

1. Každý zamestnanec je povinný nosiť počas celej pracovnej doby ochranné osobné pracovné prostriedky – respirátor FFP2 – a zamestnanci v priamom styku s pacientmi aj jednorazové rukavice.

2. Rušia sa všetky výjazdy s výnimkou vopred dohodnutého odoberania mier, skúšania alebo odovzdávania zhotovených pomôcok pacientom v domácom, nemocničnom alebo inom prostredí na základe pacientom alebo jeho zákonným zástupcom podpísaného splnomocnenia.

3. Pri kontakte s každým pacientom je zamestnanec povinný pred začiatkom výkonu zistiť pacientovu anamnézu:

  • osobnú – zistiť či sa u pacienta neprejavujú príznaky akútnej respiračnej infekcie – kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka,
  • cestovateľskú – zistiť či pacient v uplynulých 4 týždňoch nenavštívil ktorúkoľvek zahraničnú krajinu,
  • rodinnú, pracovnú a sociálnu – zistiť či pacient nebol v kontakte s niekým, kto sa vrátil zo zahraničia resp. bol v kontakte s osobou, u ktorej sa prejavili príznaky akútnej respiračnej infekcie, prípadne ochorenia na koronavírus alebo s osobou, ktorá je v karanténe,
  • v prípade, že na ktorúkoľvek otázku pacient odpovedal pozitívne, pacient nebude ošetrený a bude mu odporúčané, aby kontaktoval regionálneho hygienika RÚVZ Hlavného mesta Bratislavy: 02/43338298, 0917 235 458, 0917 426 075 resp. príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo svojho všeobecného lekára.

4. Pacienti v čakárňach musia byť usmerňovaní, aby pri čakaní dodržiavali od seba vzájomný odstup najmenej 2 metre a pohybovali sa s nasadeným respirátorom.

5. Pri vstupe na merné miesto alebo do skúšobne je zamestnanec povinný vyzvať pacienta, aby si dezinfikoval ruky.

6. Zakazujú sa návštevy akýchkoľvek osôb, ktoré nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s NEOPROTOM alebo PENSENOM v priestoroch pracovísk vyhradených pre zamestnancov.

7. Bez výnimky všetci, pacienti, zamestnanci a dodávatelia vstupujúci do budovy na Záhradníckej 42 v Bratislave sú pri vstupe povinní nechať si zmerať teplotu zamestnancom ŠNOP pri hlavnom vchode. V prípade, že má osoba teplotu vyššiu ako 37,5 C, nebude jej vstup na pracovisko umožnený. Ak ide o zamestnanca, oznámi túto skutočnosť výrobnému riaditeľovi, jeho zástupkyni, ekonomickej riaditeľke alebo priamo výkonnému riaditeľovi, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.

8. Aj na pracoviskách, ktoré sa nachádzajú v samostatne stojacich budovách, sú zamestnanci povinní v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020 zo dňa 24. 3. 2020 merať pri vstupe na pracovisko každej osobe teplotu. V prípade, že má osoba teplotu vyššiu ako 37,5 C, nebude jej vstup na pracovisko umožnený.

9. Všetci bez výnimky, ktorí vstupujú na pracoviská NEOPROTU alebo PENSENU, musia byť upozornení, aby si nasadili ochranu dýchacích ciest (respirátor FFP2). V prípade, že nemajú ochranu dýchacích ciest, nebude im umožnený vstup na pracovisko.

10. Všetci zamestnanci NEOPROTU a PENSENU, tzn. nielen tí, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientmi, sú v záujem ochrany pacientov a ostatných pracovníkov, okrem nosenia osobných ochranných prostriedkov povinní aj ostrihať si nechty nakrátko, nenosiť prstene, retiazky a iné šperky na rukách, pravidelne si umývať ruky mydlom a dezinfikovať si ich.