Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Ochrana osobných údajov

Domov > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O ZÍSKAVANÍ A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

podľa čl. 13 Nariadenia EP a rady (EÚ) č. 2016/679

Prevádzkovateľ NEOPROT, spol. s r. o., spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. so zákonom č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej aj ako Zákon) a v súlade s nariadením EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej aj ako Nariadenie), s účinnosťou od 25. mája 2018.

V prípade, ak NEOPROT, spol. s r. o., získava od Vás osobné údaje, v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám týmto (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytujeme informácie podľa vyššie uvedených právnych predpisov.

Prevádzkovateľ:

NEOPROT, spol. s r. o., so sídlom: Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 324. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 10632/B, (ďalej aj ako NEOPROT)
Telefón: +421 2 5011 6250, email: neoprot@neoprot.sk
Webová stránka: https://www.neoprot.sk/

Kontakt na zodpovednú osobu z hľadiska ochrany osobných údajov:

zodpovednaosoba@neoprot.sk
Telefón: +421 2 5011 6250, Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 324 (3. poschodie)

PÍSOMNÉ POSKYTNUTIE ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

 • poskytnutie zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti – individuálne zhotovenie/oprava/úprava a výdaj ortopedickoprotetickej zdravotníckej pomôcky na mieru v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, najmä: zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovni a úkony s tým súvisiace v súlade so zmluvnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy so zdravotnou poisťovňou (s výnimkou samoplatcu)

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi NEOPROT, spol. s r. o., ako poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a pacientom, ako aj oprávnený záujem NEOPROT, spol. s r. o., najmä v súvislosti s vykazovaním lekárenskej starostlivosti zdravotným poisťovniam a vedením príslušnej dokumentácie týkajúcej sa poskytnutej lekárenskej starostlivosti.

Kategórie príjemcov a príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

 • vaša zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa a.s., (s výnimkou samoplatcu)
 • subjekty vykonávajúce dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), súdy a orgány činné v trestnom konaní, iné subjekty v súlade s platnými právnymi predpismi
 • advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby prevádzkovateľovi v súvislosti s uplatňovaním zákonných a zmluvných práv

Doba uchovávania osobných údajov

NEOPROT, spol. s r. o., je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje počas poskytovania lekárenskej starostlivosti a počas doby potrebnej archivácie v súvislosti s povinnosťou vedenia a uchovávania príslušnej dokumentácie týkajúcej sa poskytnutej lekárenskej starostlivosti, maximálne však 5 rokov od ich poskytnutia dotknutou osobou, a to v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade so zmluvnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv so zdravotnými poisťovňami, ako aj vnútroorganizačnými predpismi.

KAMEROVÉ ZÁZNAMY (časť areálu parkoviska a vstupné priestory prevádzkovateľa)

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

 • oprávnené záujmy spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. v súlade s ods. 1 písm. f) čl. 6 Nariadenia, t.j. ochrana a bezpečnosť majetku a osôb

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • iné subjekty v súlade s platnými právnymi predpismi

Doba uchovávania osobných údajov

 • 7 dní

DOHODNUTIE TERMÍNU ODOBRATIA MIER (športové vložky)

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

 • dohodnutie termínu odobratia merných podkladov na zhotovenie individuálnych ortopedických vložiek v súlade s ods. 1 písm. b) čl. 6 Nariadenia

Doba uchovávania osobných údajov

 • maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy)

Live chat

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

 • poskytnutie informácií a klientskeho poradenstva v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade s oprávnenými záujmami spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o., v súlade s ods. 1 písm. f) čl. 6 Nariadenia

Doba uchovávania osobných údajov

 • maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy)

Facebook (Neoprot a Ortopedický technik)

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

 • poskytnutie informácií a klientskeho poradenstva v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade s oprávnenými záujmami spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o., v súlade s ods. 1 písm. f) čl. 6 Nariadenia

Doba uchovávania osobných údajov

 • maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy)
Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:
 • právo požadovať od NEOPROT, spol. s r. o., prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia)
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia)
 • právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 Nariadenia)
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia)
 • právo na prenosnosť (čl. 20 Nariadenia)
 • právo podať dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. podnet na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov (ods. 2 písm. d) čl. 13 Nariadenia a § 100 Zákona)

Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 2016/679.  Voči spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o., si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú treba poslať na adresu sídla spoločnosti, ako aj elektronickými prostriedkami na mail: zodpovednaosoba@neoprot.sk. V prípade, že ako dotknutá osoba požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa Vám môžu takto poskytnúť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť. NEOPROT, spol. s r. o., týmto deklaruje, že nerobí automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, neposkytuje osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných organizácií, nezverejňuje osobné údaje a príjemcom poskytuje údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu.