Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

ONLINE FORMULÁR – ŠPORTOVÉ VLOŽKY

Domov > ONLINE FORMULÁR – ŠPORTOVÉ VLOŽKY

ONLINE FORMULÁR – ŠPORTOVÉ VLOŽKY

Výber vložky: *

Merné miesto, kam môžete prísť na odobratie mier: *

Číslo nohy: *

Počet párov vložiek: *

Špecifické požiadavky, prosím, uveďte sem : *

Meno: *

Priezvisko: *

Telefón: *Vpisujte v číselnom tvare bez medzier.

Email: *

V súlade s nariadením EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 Vám ako dotknutej osobe, ktorej osobnej údaje po vyplnení online formulára spracúvame, poskytujeme prehľad Vašich práv: právo požadovať od prevádzkovateľa NEOPROT, spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 42, Bratislava, IČO: 35 868 324, prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia), právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia), právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 Nariadenia), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia), právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia), právo na prenosnosť (čl. 20 Nariadenia), právo podať dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. podnet na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov (ods. 2 písm. d) čl. 13 Nariadenia a § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.). Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 2016/679. Voči spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o., si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú treba poslať na adresu sídla spoločnosti, ako aj elektronickými prostriedkami na mail: zodpovednaosoba@neoprot.sk. V prípade, že ako dotknutá osoba požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa Vám môžu takto poskytnúť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť. NEOPROT, spol. s r. o., týmto deklaruje, že nerobí automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, neposkytuje osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných organizácií a nezverejňuje osobné údaje. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na úspešné dohodnutie termínu odobratia mier, uskutočňuje sa maximálne po dobu 6 mesiacov od ich poskytnutia. Týmto potvrdzujete, že ste bol/bola ako dotknutá osoba poučený/poučená o svojich právach podľa nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 a boli Vám poskytnuté všetky požadované informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia. * Súhlasím a potvrdzujem

Powered by WSDesk